Norské fondy

logo1   lmc

Vzdělávací modul zaměřený na psychopatologii a léčbu v prostředí komunitní péče
Vzdělávání odborníků z nelékařského prostředí

Norské fondy 2009 - 2014
Projekt č. CZ.11/MGS/055 si klade za cíl v období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 vytvořit a realizovat kurz pro sociální pracovníky a zdravotní sestry v rozsahu 40 hodin. Nejdříve budou pomocí online dotazníku zjištěny vzdělávací potřeby nelékařských odborníků pracujících s klienty se závažným duševním onemocněním v terénu. Dotazníky obdrží poskytovatelé komunitní péče (sociální a zdravotní zařízení). Vyhodnocení odpovědí a zjištěné potřeby pracovníků ovlivní obsah vzdělávacího modulu.

Na tvorbě modulu se bude podílet tým odborníků (dva psychiatři, sociální pracovník a terénní psychiatrická sestra). Na zpracovaný modul budou vypracovány dva nezávislé oponentské posudky. Pilotní kurz pro zhruba 14 účastníků bude realizován v únoru/březnu 2016. Na základě zpětné vazby účastníků bude obsah kurzu upraven a následně připraven k akreditaci.

Novinky:
Kurz s názvem „Terénní pracovník a člověk s duševním onemocněním“ je připraven
Podpořeno grantem z Norska, Supported by grant from Norway


logo1   lmc

Multidisciplinární komunitní péče o duševně nemocné pro Prahu 11 a přilehlé okolí – posílení materiálně technické základny

Norské fondy 2009 - 2014
Globálním cílem projektu č. CZ.11/MGS/056 je zajištění kvalitní a efektivní komunitní péče o lidi s duševním onemocněním na území Městské části Praha 11 a přilehlém okolí. V období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017 proběhne posílení materiálně‑technického zázemí pro interdisciplinární komunitní týmy a zvýšení jejich mobility. Zázemí bude zajištěno jak pořízením vyhovujícího kancelářského nábytku, tak zkvalitněním komunikačních technologií pro efektivnější komunikaci a zabezpečení sdílených dat. Pro účely zvýšení mobility pracovníků týmu a zkvalitnění poskytovaných služeb bude zakoupen multifunkční osobní vůz.

V rámci projektu bude pořízeno nové vybavení pro Centrum denních aktivit (CDA). Prostory, které využívají klienti CDA budou vymalovány a vybaveny praktickým a vyhovujícím nábytkem. Úpravou projde klubová místnost, cvičná kuchyňka, konzultační místnost, spojovací chodby a atrium. Nové vybavení CDA umožní nejen zkvalitnění poskytovaných služeb, ale i realizaci aktivit pro užší propojení s veřejností.

Projekt zahrnuje vytvoření platformy pro rozvoj péče v přirozeném prostředí se zvláštní pozorností věnovanou potřebám pacientům s duální diagnózou. Vznikne pracovní skupina na úrovni hl. města Prahy, která bude zaměřena na činnost multidisciplinárních týmů, působících v přirozeném prostředí klientů. Praktické zkušenosti z organizace práce, reflexe změn v rámci reformy psychiatrické péče, koordinace služeb a vzdělávání budou sdíleny formou workshopů.

Novinky:
Rekonstrukce prostor CDA a konzultační místnosti
Zkvalitnění služeb týmu ESET-HELP – nové prostory, nový automobil
Akce pořádané ESET-HELP
Podpořeno grantem z Norska, Supported by grant from Norway