Evropské

lmc

CENTRUM KOMUNITNÍHO TERÉNNÍHO TÝMU ESET - HELP, Z. S., PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

Hlavní cíl projektu: Zefektivnění činnosti sociální služby.

Projekt Centrum Komunitního terénního týmu řeší dlouhodobě problematiku lidí se závažným duševním onemocněním. Jedná se zpravidla o osoby, které si z důvodu opakovaných hospitalizací v psychiatrických nemocnicích dostávají do situace, kdy jsou narušeny jejich vazby s přirozeným okolím a opětovné začlenění do společnosti je tak velmi náročné. Koupí a modernizací prostor v Praze Uhříněvsi dosáhneme vyšší efektivity poskytované sociální služby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Posílení finanční a organizační stability ESET-HELP, o. s., poskytovatele sociálních služeb pro duševně nemocné v Praze

  • Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36331
  • Realizační období: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

Hlavními cíli projektu bylo provedení analýzy systému řízení a komunikace v organizaci, posouzení efektivnosti personálního rozložení, fundraisingových a PR aktivit a zavedení navržených změn do praxe.

Mezi aktivity vedoucí k tomuto cíli patřilo provedení analýzy pro úpravu řízení a vnitřní komunikace, expertní posouzení finanční situace, posouzení PR organizace a posouzení efektivnosti provozů tréninkové kavárny a Galerie Vážka (tréninkový obchod).
Bylo nezbytné, aby organizace v průběhu realizace jednotlivých aktivit spolupracovala s externími pracovníky. Mezi ně patřil odborník na strategické plánování, který spolu se všemi pracovníky ESET – HELP (včetně vedení) provedl podrobnou SWOT analýzu, ze které vyplynuly zcela konkrétní problémy k řešení a podněty pro strategický plán. Tato analýza určovala směr v průběhu celé realizace projektu pro všechny realizované aktivity. S výstupem analýzy byli seznámeni všichni pracovníci a dále byly diskutovány v rámci individuálních či skupinových setkání. Součástí úvodních diskusí s pracovníky byla identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců, zejména pro zlepšení systému řízení a zajištění dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje služeb. Hlavním výstupem SWOT analýzy a konzultací s externím odborníkem byl zpracovaný strategický plán na rok 2014 až 2017 v podobě, která odpovídá situaci organizace, koresponduje s potřebami klientů a zároveň kopíruje trendy v současné psychiatrické komunitní péči.

lmc

Inovace služeb sociální rehabilitace

V letech 2010 – 2012 byl realizován projekt Inovace služeb sociální rehabilitace.

ESET – HELP již 10 let spolupracuje s nizozemskou organizací Kwintes (dříve Vindicta), jež je již několik desítek let největším poskytovatelem služeb sociální rehabilitace duševně nemocných (vč. drogově závislých) v Nizozemí. Tato organizace má dlouhodobě ověřené postupy v oblasti sociálně rehabilitačních služeb ve vlastním prostředí nemocných a v jejich svépomocném zapojování. Pomocí přenosu dlouholetých zkušeností Kwintesu chceme inovovat a zkvalitnit naše rehabilitační postupy (zejména multiprofesní týmy, případové vedení, metody aktivizace a začleňování klientů), zdokonalit vyhodnocování služeb a zvýšit kvalifikaci pracovníků. S pomocí zahraničního partnera chceme vytvořit novou metodiku práce v sociální rehabilitaci a rozšířit ji mezi poskytovatele obdobných služeb v ČR. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

lmc

Rozvoj systému vzdělávání multidisciplinárních týmů ESET-HELP, o.s.

V listopadu 2010 byl zahájen jeden a půlletý program systému vzdělávání pracovníků o.s. ESETHELP.

O.s. ESETHELP má již systém dalšího vzdělávání zaměstnanců zpracován – v průběhu posledních dvou let byly s jednotlivými zaměstnanci vytvořeny individuální vzdělávací plány. Tento dosavadní systém vzdělávání sleduje potřeby jednotlivých pracovníků vzhledem k jejich pracovnímu zařazení . – pozici a druhu služby, v níž pracují. Nereflektuje ale komplexně se měnící systém odborné práce s klienty, který ESET – HELP zavádí (tzv. multidisplinární týmy a case management – případové vedení). Pro tento systém, bohatý na nové a jinak formované postupy, je potřeba komplexního vzdělávání jak jednotlivých pracovníků, tak i týmu jako celku. Ucelený vzdělávací program pro tyto postupy není v současné době v ČR vypracován, jsou jen dílčí metodiky vzdělávání (case management). Proškolení ve specializačním vzdělávacím programu pro pracovníky multiprofesních týmů bude proto doprovázeno přípravou metodiky. Vypracovaný systém vzdělávání bude sloužit ve dvou rovinách:

  • zaměstnanci a tým EH budou proškoleni pro dobré plnění svých úkolů
  • pracovníci budou proškoleni i jako budoucí učitelé v této metodě (v uceleném programu vzdělávání)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita, magistrát hl.m. Prahy.


Další informace